Privacy

Als (gezondheidszorg)psycholoog heb ik mij aan een aantal regels te houden:

  • De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO); deze regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener, waaronder het medisch dossier en het beroepsgeheim.
  • Het beroepsgeheim; er mag alleen informatie met andere zorgverleners gedeeld worden met uw schriftelijke toestemming. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor de cliënt, de psycholoog of derden) kan het beroepsgeheim doorbroken worden.
  • Het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier); ik ben verplicht een dossier van uw behandeling bij te houden. U heeft recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan. Een dossier wordt 20 jaar bewaard. U als cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Ik kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor u, voor mij of andere personen.
  • De Beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de beroepsvereniging waar ik sinds mijn afstuderen in 1987 al lid van ben.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
De privacyverklaring kunt u onder ‘Downloads en links’ bekijken.