Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de GZ-psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de GZ-psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de GZ-psycholoog rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de GZ-psycholoog de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de GZ-psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de GZ-psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.